John Engelhardt

Borgmester i Glostrup Kommune

Valgprogram 2017

24. oktober 2017

VENSTRE I GLOSTRUP HAR ET STÆRKT HOLD PÅ 19 KANDIDATER TIL KOMMUNALVALGET den 21. november


Venstre i Glostrup - Valgprogram 2017


I fællesskab har vi udarbejdet dette program for, hvad vi vil i de kommende år. 

Med Venstre ved roret de sidste 8 år er vi kommet langt, men der er heldigvis stadig meget, som kan gøres endnu bedre.

Se vore kandidater her


EN VISIONÆR FOLKESKOLE OG FORBEDRINGER FOR BØRN MED SÆRLIGE BEHOVVenstre ønsker en udskolingsskole på Vestervang West High. Det understøtter et udskolings- og ungdomsmiljø i topklasse.

Venstre ønsker en maksimal klassekvotient på 22 elever i alle klasser.

Dette er en grundpille i tanken om mere ro, lærere med overskud samt læring, der sidder fast.

I praksis skal det foregå fra neden med de nye børnehaveklasser og sammenlagte 7. klasser, således at ingen bestående klasser deles.

Venstre ønsker bedre fysiske rammer for Glostrup Skole.

Venstre vil foreslå markante anlægsinvesteringer i de fysiske rammer på Glostrup Skole over de kommende 4 år.

Efter aftale med skolebestyrelse m.fl. kan dette indbefatte skofrie skoler.

Venstre ønsker fleksibilitet ved visitation til specialtilbud m.v. Såfremt et diagnosticeret barn har behov for udvidet hjælp, f.eks. til undervisning i specialklasse, midt i et skoleår, skal barnet have hjælp med det samme – ikke først fra næste skoleår.

Venstre ønsker at forbedre kommunale muligheder for børn med særlige behov ved at etablere yderligere et lokalt tilbud.

Vi har nu Ejbyhus, men der er større behov, også for større børn og unge.

Selv om Venstre ønsker en folkeskole, der er så attraktiv og rummelig, at den vælges til, ønsker vi at give mulighed for privat- og friskoler.

Vi går ind for valgfrihed og vi er åbne over for private initiativer. Vi vil bl.a. gøre lokalplanerne mere fleksible.


dagtilbud for vores børn

Venstre ønsker at bygge flere nye daginstitutioner i takt med tilvæksten af borgere.Venstre vil fortsætte med at opgradere legepladserne ved de nuværende daginstitutioner og arbejde for tidssvarende lokaler.

Venstre vil sikre sund og nærende mad i alle de daginstitutioner, hvor forældrene har valgt madordning, dog med brugerbetaling for børnehavebørn.


Dagpengemodtagere skal ikke tabes af systemet

Gruppen af dagpengemodtagere udgør en stor gruppe, hvor der både er mange menneskeskæbner og mange penge på spil.

Venstre ønsker en konkret investeringspolitik, som sikrer en håndfast indsats over for dagpengemodtagere med omkring 6 måneders ledighed og derover (før den frist er der for mange, der kan klare sig selv, og ofte bliver det for sent).

Venstre vil dermed sikre, at færre mennesker går fra dagpenge til kontanthjælp og dermed kommer ind i en spiral af langtidsledighed.


EN TRYG ALDERDOM MED VÆRDIGHED

VENSTRE ØNSKER AT FREMRYKKE BYGNINGEN AF SEKS DEMENS- PLEJEHJEMSPLADSER SAMT TO AFLASTNINGS-PLADSER FOR DEMENTE (SÅ DE PÅRØRENDE TIL DE DEMENTE KAN AFLASTES).

Venstre ønsker fortsat økonomisk støtte til Ældrecentrenes Venneforeningers aktiviteter for beboerne på ældrecentrene.

Venstre ønsker yderligere fokus på overgangen fra hospital til værdigt liv i eget hjem.

Venstre ønsker, at Sygeplejeklinikken på Dommervangen åbnes for alle borgere over 65 år.

Venstre ønsker god og velsmagende mad til vores borgere, herunder GRATIS dessert til de borgere, der får mad leveret i hjemmet.


NY BYMIDTE, NYE BORGERE OG NYE BOLIGER

VENSTRE ØNSKER EN FORTSAT UDBYGNING AF KOMMUNEN OG AT SKABE MULIGHED FOR AT FÅ EN NY, RIGTIG BYMIDTE.

Nye boliger af alle typer, herunder boliger til ældre og unge, skal opføres i høj kvalitet med fokus på menneskers behov for udfoldelse.

Venstre bakker fuldt op omkring den fremlagte store visionsplan for bymidten, og vi vil aktivt arbejde for, at 2G centret gøres attraktivt både indvendigt og udvendigt.


Glostrup skal fortsat være en attraktiv by for erhvervslivet

Venstre ønsker et blomstrende erhvervsliv inkl. et varieret detailhandelsudbud.

Vi vil arbejde for, at antallet af arbejdspladser også fremover overstiger antallet af indbyggere.

Venstre vil med bl.a. en erhvervschef, konferencer, virksomhedsbesøg og gode rammevilkår fortsat have fokus på nuværende og nye virksomheder.

Virksomhederne i Glostrup bidrager både med mange arbejdspladser og gode skatteindtægter.

Venstre ønsker at få etableret et kontorhotel for nystartede og mindre virksomheder i Glostrup.


Brug byens rum og faciliteter

Venstre ønsker at gøre det attraktivt for borgerne at være aktive og bruge kommunens udendørs faciliteter, f.eks. i form af flere borde, bænke, drikkevandsautomater, grillmuligheder og bedre renhold af byens parker.

Derudover ønsker vi at installere flere ”træningsredskaber” i naturområderne, således at vi understøtter en sund by i bevægelse.

Venstre vil øge trygheden gennem bedre belysning omkring veje, parker og stier. Vi vil fortsat have fokus på bekæmpelse af skæmmende graffiti.

Venstre ønsker, at endnu flere borgere og foreninger vil benytte kommunens faciliteter også på de tidspunkter, som passer dem bedst.

Det gælder f.eks. skoler, institutioner, svømmehal og genbrugsstation.


Kultur i glostrup

Venstre ønsker at styrke samarbejdet mellem kultur- og fritidstilbud i kommunen

Til det formål etableres der en kulturtjeneste, der vil have fokus på samarbejdet mellem kommunale kulturvirksomheder, professionelle kulturinstitutioner og foreninger, herunder idrætsforeninger, samt andre frivillige aktører.

Vi vil understøtte en samlet foreningsportal med fokus på at lette de administrative byrder for foreninger og andre med kultur- og fritidstilbud til borgerne.

Venstre ønsker at involvere og engagere unge mennesker i kulturen.

Vi vil udvikle en selvstændig strategi for styrkelse af unges møde med kunst og kultur og være med til at skabe rammer for deres selvorganiserede aktiviteter.

Venstre ønsker, at alle borgere i Glostrup får mulighed for at møde kulturtilbud med afsæt i alle kunstarter og kulturarven, bl.a. igennem Biografen, Glostrup Kulturhus, Biblioteket og Byhistorisk Hus med Lokalhistorisk Arkiv samt etablering af flere fagfestivaler og på sigt et kulturhus i Bymidten.


Miljø og klimasikring


En meget stor del af Glostrup består af grønne arealer (ca. 40 %). Sådan skal det blive ved med at være.

Venstre ønsker at markere vores grønne intentioner eksempelvis ved at plante et ekstra nyt træ eller ved at sponsorere bevarelsen af regnskove på globalt plan for hver ny borger, der fødes i kommunen.

Venstre ønsker klimatilpasning indarbejdet i de nye planer omkring bymidten for at mindske risikoen for oversvømmelser i fremtiden.

Venstre ønsker fortsat fokus på reduktion af CO2-udledningen gennem mere fjernvarme samt ved anskaffelse af flere elbiler og øget genbrug.


Økonomi og skat

Venstre ønsker, at det skal være billigere at være borger. Vi skal også fremover have en kommune med højt serviceniveau og lav skat.

Det kan kun lade sig gøre ved hele tiden at effektivisere kommunens drift.

Der skal fortsat være fokus på kommunens administrationsomkostninger, ligesom driftsopgaver i højere grad skal udbydes for at sikre optimal drift. Kommunale driftsopgaver skal løses bedst og billigst, uanset om det sker i privat eller offentligt regi.


en særlig indsats i hvissinge


Venstre ønsker at gøre en særlig indsats i Hvissinge for at skabe bedre rammer for liv og udfoldelse også i denne bydel. 

Venstre ønsker generelt sikrere trafikforhold, f.eks. ved at forbedre P-forhold ved skolerne, opdatere cyklisthandlingsplanen, indskærpe særlig opmærksomhed ved Børnehaven Skovsletten samt opnå yderligere reduktion af den tunge trafik, hvor det er muligt.

Venstre ønsker at medvirke til, at Hvissinge Torv gøres attraktivt, f.eks. med borde og bænke, aktiviteter, opsætning af skraldespande og bedre belysning. Torvet kunne også danne rammen om markedsdage, festivaler og andre events.

Venstre ønsker at understøtte lokalt erhvervsliv, herunder at give mulighed for mere detailhandel på udvalgte steder eller etablering af kontorfællesskaber for mindre iværksættere, en ny café eller pop-up butikker. Ishuset ved Hundebjerget kunne også udbygges til et lokalt samlingssted.


Glostrup skal være blandt de bedste!

Glostrup

Ingen kommune kan være den bedste til alting, men på udvalgte områder ønsker vi specielt at være i toppen:

  • Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med lavest personskat.
  • Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med bedst service for skattekronerne (målt på det officielle skat/service-forhold).
  • Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med lavest antal lukkedage i daginstitutionerne.
  • Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark med de højeste gennemsnitlige karakterer til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.
  • Glostrup skal være blandt de 10 kommuner i Danmark, der har det største antal arbejdspladser i forhold til antallet af borgere.


TAK FORDI DU LÆSTE VENSTRES VALGPROGRAM

Vil du vide mere så følg os på Facebook og kontakt vore kandidater.